Publikacje

Książki:


Rokicka-Murszewska Karolina, Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej, Toruń 2019, ss. 318.
17613-ustawy-samorzadowe-komentarz

Rokicka-Murszewska Karolina, (w:) Ustawy samorządowe: komentarz, pod red. Sebastiana Gajewskiego i Aleksandra Jakubowskiego, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2018, komentarze do art. 28aa, 35-37b, 91.

18090-specustawa-mieszkaniowa-komentarz.png

Rokicka-Murszewska Karolina, (w:) Komentarz do ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, pod red. Aleksandra Jakubowskiego, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2019, komentarze do art. 2, 3, 4, 8, 9, 42, 43, 46, 48, 52, 54.

Rokicka-Murszewska Karolina, (w:) Świadczenia rodzinne. Komentarz, pod red. Piotra Rączki, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, komentarz do art. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8.

Inne publikacje 

 1. Nowińska Marta, Rokicka Karolina, Renta planistyczna: konieczność czy przeżytek? (w:) Proces inwestycyjno-budowlany: administracyjnoprawne wyzwania dla ustawodawcy; [publikacja pokonferencyjna,13-14 kwietnia 2012 roku, Kraków, red. prowadzący Lech Dubiński, Tomasz Kocoł], Kraków 2012, s. 93-100.
 2. Koziński Maciej, Rokicka Karolina, Działalność regulowana na przykładzie działalności kantorowej, (w:) Prawno-administracyjne ograniczenia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, red. nauk. Jarosław Kostrubiec, Paweł Szczęśniak, Marian Zdyb, Lublin 2013, s. 143-153.
 3. Rokicka Karolina, Maszewski Łukasz, Rozmowy polsko-niemieckie, Głos Uczelni: pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, R. 22, nr 10/2013, s. 12.
 4. Rokicka Karolina, Rażące naruszenie norm prawa Unii Europejskiej jako podstawa skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, (w:) Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej: problemy prawnoadministracyjne: praca zbiorowa. T. 2, pod red. Janusza Sługockiego, Wrocław 2014, s. 449-458.
 5. Rokicka Karolina, Konstrukcja dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, (w:) Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. nauk. Bogdan Dolnicki, Warszawa 2013, s. 598-612.
 6. Rokicka Karolina, Skóra Agnieszka, Współdziałanie pozorne w przypadku jedności organu administracji publicznej na przykładzie prezydenta miasta na prawach powiatu: zagadnienia procesowe, (w:) Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, red. nauk. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska, Warszawa 2014, s. 87-97.
 7. Rokicka Karolina, Decyzja o warunkach zabudowy: analiza prawnoporównawcza, Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka, Nr 2/2014. s. 94-111.
 8. Rokicka Karolina, Koziński Maciej, Marika Gdowska z UMK w Toruniu najlepsza: I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Administracyjnym, (25 kwietnia 2014 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Casus, Nr 72/2014. s. 79-80.
 9. Sylwestrzak Dorota, Rokicka Karolina, XVIII Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawników Administratywistów, (Toruń, 19-20 IX 2013), Państwo i Prawo, R. 69, z. 5 2014. s. 123-125.
 10. Rokicka Karolina, Przepisy i normy otwierające porządek prawny na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne w Republice Federalnej Niemiec, Studia Iuridica Toruniensia, T. 14, 2014, s. 297-315.
 11. Rokicka Karolina, Udostępnianie dokumentów planistycznych gminy jako przejaw zasady jawności, (w:) Jawność w samorządzie terytorialnym, red. nauk. Bogdan Dolnicki. Warszawa 2015, s. 611-618.
 12. Dalka-Noga Marianna, Rokicka Karolina, Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości jako dochody gminy: opłaty adiacenckie i opłata planistyczna, (w:) Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne wobec potrzeb inwestycyjnych i bezpieczeństwa państwa, red. nauk. Bogusława Dobkowska, Paweł Sobotko, Monika A. Ziniewicz. Olsztyn 2015, s. 129-143.
 13. Rokicka Karolina, Wpływ uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2009 r. (II OPS 3/09) na kształtowanie pojęcia „zbycia” w orzecznictwie sądów administracyjnych: (uwagi na tle art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), (w:) Prawotwórstwo sądów administracyjnych, red. nauk. Jan Paweł Tarno, Tomasz Bąkowski, Warszawa 2015, s. 235-247.
 14. Murszewski Jakub, Rokicka Karolina, Problemy stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego do decyzji administracyjnych inspektora pracy, Casus, Nr 79/2015. s. 54-57.
 15. Rokicka Karolina, Uchwały rady gminy w procedurze planistycznej: wybrane problemy, Samorząd Terytorialny, R. 25 nr 11/2015, s. 14-22.
 16. Cendrowicz Dominika, Rokicka Karolina, Ochrona wykorzystywania mienia komunalnego gminy w działalności gospodarczej prowadzonej z udziałem radnych, (w:) Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego: dopuszczalność i granice jej prowadzenia, red. nauk.: Mirosław Stec, Marek Mączyński. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016. s. 208-223.
 17. Rokicka Karolina, Przenikanie się norm prawa administracyjnego i prawa cywilnego na przykładzie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (w:) Współczesne problemy prawa publicznego i prawa prywatnego, red. nauk. Paulina Bieś-Srokosz, Marcin Mazgaj, Częstochowa 2016, s. 145-157.
 18. Maszewski Łukasz, Rokicka-Murszewska Karolina, Aksjologia stanowienia aktów prawa miejscowego o charakterze porządkowym, (w:) Aksjologia prawa administracyjnego. T. 1, red. nauk. Jan Zimmermann. Warszawa 2017, s. 525-539.
 19. 70 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: 1945-2016, red., wybór i oprac. materiału Maciej Serowaniec, Karolina Rokicka-Murszewska, Krzysztof Kucharski, Toruń 2017, 192 s.
 20. Rokicka-Murszewska Karolina, System integracji rejestrów przedsiębiorców: implementacja dyrektywy BRIS w Polsce, Biuletyn Euro Info, nr 1 (172) 2017. s. 20-22.
 21. Rokicka-Murszewska Karolina, Podstawy materialnoprawne odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy, (w:) Modele odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych w Polsce i za granicą, red. nauk. Anna Brzezińska-Rawa, Joanna May, Dorota Sylwestrzak. Toruń 2018. s. 117-127.
 22. Rokicka-Murszewska Karolina, Ogłaszanie „w sposób zwyczajowo przyjęty” i jego wpływ na ważność gminnych aktów planistycznych, (w:) Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, red. nauk. Bogdan Dolnicki. Warszawa 2018. s. 594-603.